Wzory wniosków o wydanie orzeczenia dla dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

UA_wniosek o wydanie orzeczenia

RU_wniosek o wydanie orzeczenia

PL_wniosek o wydanie orzeczenia

 1. Zgłoszenie dziecka na badanie (wersja pdf) (wersja word)
 2. Wniosek o wydanie opinii (wersja pdf) (wersja word)
 3. Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy lub kserokopii (wersja pdf)  (wersja word)
 4. Wniosek o wydanie orzeczenia (wersja pdf(wersja word)
 5. Zaświadczenia lekarskie:
  – Zaświadczenie lekarskie w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (wersja pdf) (wersja word)
  – Zaświadczenie lekarskie ( dla potrzeb kształcenia specjalnego, zajęć rew-wych i WWR) (wersja pdf) (wersja word)
  – Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dla ucznia pobierającego naukę zawodu (wersja pdf) (wersja word)
  – Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb nauczania indywidualnego (wersja pdf(wersja word)
 6. Wniosek na terapię lub zajęcia w PPP (wersja pdf) (wersja word)
 7. Opinia nauczyciela o uczniu zdolnym (wersja pdf) (wersja word)
 8. Opinia nauczyciela o uczniu (wersja pdf(wersja word)
 9. Opinia nauczyciela o uczniu z podejrzeniem dysleksji rozwojowej (wersja pdf(wersja word)
 10. Wniosek o przeprowadzenie badań przesiewowych na terenie szkoły  (wersja pdf) (wersja word)
 11. Wniosek o zakwalifikowanie dziecka do programu „Za życiem” (wersja pdf) (wersja word)
 12. Wniosek rodziców / prawnych opiekunów o zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wersja pdf) (wersja word)