Poradnia wydaje opinie w sprawie:

 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu,
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce.
 • Opinia ze względu na specyficzne trudności w uczeniu (Dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia),
 • O której mowa w art. 16 ust 10 pkt 2 lit.a UoSO (spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą)
 • Inne opinie o przebadanych.

W celu ubiegania się o w/w opinię należy:

 1. Wypełnić i złożyć wniosek o przeprowadzenie badania psychologiczno – pedagogicznego
 2. Zgłosić się na badania w ustalonym przez Poradnię terminie, a następnie złożyć wniosek o wydanie opinii.

W celu ubiegania się o opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się należy:

 1. Wypełnić i złożyć wniosek o przeprowadzenie badania psychologiczno – pedagogicznego.
 2. Zgłosić się na badania w ustalonym przez Poradnię terminie, a następnie złożyć wniosek o wydanie opinii.
 3. Uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, który nie uzyskał opinii na wcześniejszym etapie edukacyjnym, do wniosku musi dołączyć pozytywną opinię Rady Pedagogicznej szkoły do której uczęszcza.
 4. Do dokumentacji należy dołączyć ksero dyktand, zeszytów z języka polskiego i matematyki (po kilka stron) z kl. obecnej i klas młodszych.
 5. Do wydania opinii niezbędne jest przedstawienie dowodów pracy nad poprawą pisowni oraz bardzo dobra znajomość zasad ortograficznych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych /Dz.U.2015.843/, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej /§4. 1./. Opinia ta będzie ważna przez cały okres kształcenia ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Ponadto, ta sama opinia, oprócz wskazania do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, będzie również podstawą do dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb  edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.