Poradnia prowadzi diagnozy:

  •   psychologiczne dotyczące:

– poziomu rozwoju dziecka,

– funkcjonalnej oceny rozwoju małego dziecka,

– badania przyczyn trudności w nauce szkolnej,

– oceny gotowości szkolnej,

– badań w związku z niepełnosprawnością dziecka,

– badań w związku z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,

– oceny możliwości intelektualnych dziecka zdolnego,

– oceny rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych,

– ustalenia lateralizacji,

  • pedagogiczne dotyczące:

– funkcjonalnej diagnozy małego dziecka,

– oceny gotowości szkolnej,

– trudności w nauce,

– specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),

– specyficznych trudności w nauce matematyki (dyskalkulia),

  • logopedyczne:

– ocena poziomu rozwoju mowy,

– potwierdzanie lub wykluczanie wad wymowy czy zaburzeń komunikacji,

– ocena sprawności narządów mowy,

– sprawdzenie kompetencji językowych (rozumienie i nadawanie mowy),

– orientacyjne badanie słuchu

  • lekarskie:

– ocena dokumentacji medycznej, dokonywana dla potrzeb zespołu orzekającego

  • rehabilitanta dotycząca:

– procesów integracji sensorycznej,

– rozwoju motorycznego

  • zawodoznawcze:

– związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej