Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN

/ Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

Informacja MEiN dla rodziców, opiekunów dzieci z Ukrainy

 

Zespół Orzekający poradni wydaje orzeczenia w sprawie:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów, słuchaczy i wychowanków:

 • niesłyszących
 • słabosłyszących
 • niewidomych
 • słabowidzących
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • niedostosowanych społecznie

2) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

4) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

5) przedszkolnego

6) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Procedura wydawania orzeczenia

Ubiegając się o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju rodzic/opiekun prawny powinien:

 • złożyć wniosek o wydanie stosownego orzeczenia lub opinii, w którym uzasadnia potrzebę objęcia dziecka daną formą pomocy,
 • dołączyć do wniosku opinię o uczniu ze szkoły lub przedszkola oraz dokumentacji medycznej (jeśli jest w posiadaniu rodzica),
 • jeżeli wniosek dotyczy nauczania indywidualnego, należy przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia, wydane przez lekarza, określające czas nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • stawić się wraz z dzieckiem na określone badania specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne w poradni w wyznaczonym terminie.

 

W skład zespołu orzekającego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie wchodzą:

 1. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
 2. psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,
 3. pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną,
 4. logopeda – opracowujący diagnozę logopedyczną,
 5. lekarz – opracowujący diagnozę lekarską.