Aktualności

Drodzy Logopedzi!!!
Przedstawiamy Państwu strony internetowe, z których można korzystać prowadząc zdalnie terapię logopedyczną. Mamy nadzieję, że ułatwi to Wam pracę a dzieciom uatrakcyjni czas spędzony w domu.
1. Printoteka.pl
Znajdziemy tu ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, propozycję zabaw oddechowych, ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz materiały do utrwalania głosek ciszących, syczących, szumiących, głosek [l]oraz [r].
2. Superkid.pl
Serwis został stworzony przede wszystkim dla rodziców oraz nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na stronie znajdziemy różnego rodzaju łamigłówki, karty pracy, wycinanki, wierszyki, bajki, opowiadania, komiksy, gry planszowe.
3. Mimowa.pl
Serwis logopedyczny, który poprzez gry i zabawy online ćwiczy poprawna wymowę u dzieci. Pomoce logopedyczne pojawiające się w serwisie zostały podzielone na kategorię ze względu na wady wymowy występujące u dzieci. Znajdziemy tu także ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.
4. www. zyraffa.pl
Portal z grami i zabawami dla przedszkolaków.
5. Logopediapraktyczna.pl
Jest to blog logopedyczny prowadzony przez doświadczonego logopedę. Strona jest źródłem wielu inspiracji, które można wykorzystać w terapii z dzieckiem.
6. Kreatywnewrota.pl
Strona z pomocami logopedycznymi dla dzieci z afazją, opóźnionym rozwojem mowy oraz autyzmem.
7. https://pl.padlet.com/dashboard
Program to tworzenia tablicy do której można podpiąć np. ćwiczenia, linki do bajek, edytory tekstów, linki do gier itp.
8. https://wordwall.net/pl
Program przeznaczony do tworzenia gier, bardzo prosty w obsłudze. Stworzenie gry zajmuje ok.10 min.

 

opracowała: Marlena Piekarczyk

Szanowni Rodzice,

informujemy, że od dnia 4.05.2020r. siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajduje się w nowym miejscu. Serdecznie zapraszamy do budynku przy ul. Słowackiego 7 – I piętro (wejście od strony północnej).

Druki  do wypełnienia przez rodziców/opiekunów i dla lekarzy znajdują się w holu na piętrze. MOżna je również ściągnąć ze strony internetowej Poradni. Podpisane prosimy zostawiać w przeznaczonym do tego pudełku lub wysłać pocztą.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego: 81 8552268,509720129; poradnialubartow@op.pl.

Zgłoszenia na badania do końca czerwca mogą być składane również w budynku przy ul. 3 Maja 16.

Rodzicu, w trosce o bezpieczeństwo, dokładamy wszelkich starań, aby bezpiecznie spotkać się na terenie PPP . Prosimy o zapoznanie się z informacjami przed wizytą w naszej Poradni:
1. Przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.
2. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki, zmierz dziecku w domu temperaturę.
3. Nie posyłaj do poradni dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy powinni pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
4. Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
6. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania w miejscach publicznych. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację przykładu.

Zasady ogólne:
1. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia COVID- 19, rodzicom zostanie wysłany plan spotkań terapeutycznych, terminu badania drogą mailową lub telefonicznie.
2. Wszelki kontakt z rodzicem/ opiekunem prawnym, odbywać się będzie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Podczas pierwszej telefonicznej rejestracji, z rodzicem zostaje przeprowadzony wywiad (w załączeniu na stronie www. PPP) w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Ponadto przekazuje się rodzicowi informację o czynnikach ryzyka COVID-19, zarówno u dziecka, jego rodziców i opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia.
4. Podczas rozmowy telefonicznej bądź drogą mailową, terapeuta może przeprowadzić wywiad z rodzicem dziecka, celem zmniejszenia czasu kontaktu/ekspozycji pacjenta na ewentualne patogeny w poradni. Wywiad ten powinien być również wypełniony i umieszczony w wyznaczonym pudełku w poczekalni Poradni.
5. Grafik przyjmowania pacjentów ułożony jest tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. Apeluje się o punktualność przyprowadzania i odbierania dziecka z terapii i w czasie badań. Odstępy w wizytach pozwalają na możliwość dezynfekcji i przygotowania się do kolejnej wizyty.
6. Dziecko i rodzic/opiekun prawny muszą być zdrowi i nie wykazywać objawów żadnej choroby.
7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika występowania u dziecka, rodzica/opiekuna prawnego objawów chorobowych, pracownik PPP ma prawo odmówić wykonania badania/przeprowadzenia konsultacji/terapii. Jeśli nastąpi to w trakcie spotkania pracownik, ma obowiązek odizolować dziecko w gabinecie zapewniającym dziecku bezpieczeństwo (strefa izolacji) i natychmiast poinformować o tym rodzica i Dyrektora placówki.
8. Do Poradni wchodzą wyłącznie osoby umówione.

Przyjmowanie pacjenta:

1. Po wejściu do budynku każdy rodzic/ opiekun prawny, jest zobowiązany do dezynfekowania rąk płynem znajdującym się w poczekalni.
2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest każdorazowo do wypełnienia ankiety, która będzie znajdowała się na stoliku przed wejściem (możliwość wcześniejszego pobrania ze strony www. Poradni i wypełnienia w domu).
Ankieta-wstępnej-kwalifikacji
Ankieta-aktualizacyjna
3. Dzieci przebywające w placówce nie przynoszą ze sobą niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawki, plecaki).
Przynoszą natomiast własne przybory szkolne, tj. długopis, ołówek, gumka, kredki.
4. Z gabinetów, w których przebywają pacjenci usunięte zostaną przedmioty, pomoce, sprzęty, których nie można skutecznie uprać albo zdezynfekować. Pozostają jedynie przedmioty konieczne.
5. Rodzic/ opiekun prawny oraz dziecko powyżej 4 r. ż. zobowiązani są do posiadania czystych maseczek i rękawiczek ochronnych (z wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych).
6. Każdej osobie wchodzącej do Poradni, wyznaczony pracownik dokona, za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego, pomiaru temperatury.
7. Przy wejściu do poradni na rodzica/opiekuna prawnego, przybyłego z dzieckiem, będzie czekał pracownik poradni, który wskaże gabinet, gdzie odbywać się będzie spotkanie.
8. Zaleca się zachowanie 2- metrowego dystansu pomiędzy osobami, zarówno w poczekalni jak i na terenie Poradni.
9. Dziecko wraz z terapeutą/osobą badającą, przemieści się do strefy czystej, gdzie w łazience zostaną umyte ręce dziecka wg zaleceń i instrukcji mydłem i wodą lub za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego, zdezynfekowane.
10. Podczas przebywania w gabinecie pracownik poradni zobowiązany jest do zachowywania możliwie jak najdalszego dystansu, będzie wyposażony w przyłbicę, maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe oraz w niezbędny płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.
11. Po zakończeniu zajęć/ badań, pracownik Poradni odprowadzi dziecko do poczekalni, w której będzie oczekiwał rodzic/ opiekun prawny o wyznaczonej godzinie.
12. Wszelkie niezbędne dokumenty, wymagane w procesie wydawania orzeczeń i opinii, należy stosownie wypełnione, wrzucać do wyznaczonego pudełka, znajdującego się w poczekalni Poradni.
13. Po zakończonym procesie diagnostycznym, pracownik Poradni, skontaktuje się telefonicznie z rodzicem/ opiekunem prawnym i omówi wyniki badań dziecka.
14. Każdorazowo po spotkaniu pracownik jest zobowiązany do przewietrzenia gabinetów, zdezynfekowania powierzchni (w tym krzesło, biurka, pomoce), powierzchni wspólnych (klamki, poręcze) oraz oddania do kwarantanny metod i pomocy, niepodlegających dezynfekcji bezpośredniej. Nauczyciel dezynfekuje ręce oraz wymienia maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzuca do miejsca w tym celu wyznaczonego.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECKA W PORADNI NA TERAPIĘ:
1. Na terapię na terenie Poradni przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym.
2. Dziecko na terapię jest umówione na konkretną godzinę.
3. Rodzic dezynfekuje ręce sobie i dziecku tuż po wejściu do budynku.
4. Rodzic/opiekun z dzieckiem czeka przed drzwiami Poradni (na I piętrze) – prosimy o przyjście dokładnie na wyznaczoną godziną.
5. Specjalista wychodzi po dziecko i mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym dziecku i rodzicowi (jeśli również wchodzi do gabinetu).
6. Dziecko objęte terapią powinno być zapatrzone w maseczkę, rękawiczki i własne przybory do pisania, wodę do picia.
7. Kiedy jest to możliwe, do gabinetu wchodzi tylko dziecko wraz z terapeutą, a rodzic zostaje na zewnątrz.
8. Dobór pomocy do terapii uzależniony jest od możliwości późniejszego ich zdezynfekowania.
9. Rodzic zobowiązuje się do oczekiwania na dziecko dokładnie o wyznaczonej godzinie.
10. Po skończonych zajęciach terapeuta przekazuje dziecko rodzicowi.

     W związku ze zniesieniem przez MEN czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu poradni, od dnia 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie podejmuje pracę w trybie stacjonarnym.
Sprawą  priorytetową będzie dla nas diagnozowanie dzieci i uczniów w celu wydawania orzeczeń i opinii.
W pierwszej kolejności realizować będziemy wnioski o badania w celu wydania:
– orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (po raz pierwszy),
– opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego,
– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
– orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Prosimy rodziców o składanie wniosków.

      Zachęcamy wszystkich zainteresowanych również do kontaktu telefonicznego pod numerem 509 720 129                 i e-mailowego. Adresy poszczególnych pracowników poniżej:

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko
1. Jedut Lilla
jedut@poradnialubartow.pl
Dyrektor
2. Bugała Jolanta
bugala@poradnialubartow.pl
Psycholog
3. Błachut Iwona
blachut@poradnialubartow.pl
Psycholog
4. Florek Wioletta
florek@poradnialubartow.pl,
Psycholog
5.  Dobrowolska Katarzyna
dobrowolska@poradnialubartow.pl
Pedagog
6. Gajowniczek Patrycja
gajowniczek@poradnialubartow.pl
Psycholog
7. Struk Małgorzata
struk@poradnialubartow.pl,
Pedagog
8. Fiutka Dorota
fiutka@poradnialubartow.pl,
Pedagog
9. Pilarczyk Joanna
pilarczyk@poradnialubartow.pl,
Psycholog
10. Serwin Dorota
serwin@poradnialubartow.pl
Pedagog
11. Czerwonka Patrycja
czerwonka@poradnialubartow.pl,
Psycholog
12. Stańczyk Halina
stanczyk@poradnialubartow.pl,
Psycholog
13. Kowalczyk Ewa
kowalczyk@poradnialubartow.pl,
Pedagog
14. Nakonieczna Ewa
nakonieczna@poradnialubartow.pl,
Pedagog
15. Małgorzata Białek Psycholog
16. Zbiciak Alicja
zbiciak@poradnialubartow.pl
Psycholog
17. Ochmańska-Staszek Beata
ochmanska@poradnialubartow.pl,
Pedagog
18. Ryszkowska Renata
ryszkowska@poradnialubartow.pl,
Rehabilitant
19. Grunwald Magdalena
grunwald@poradnialubartow.pl,
Logopeda
20. Krakowiak Sylwia
krakowiak@poradnialubartow.pl,
Logopeda
21. Piekarczyk Marlena
piekarczyk@poradnialubartow.pl,
Logopeda
22. Nicpoń Katarzyna
nicpon@poradnialubartow.pl,
Logopeda

Uwaga!

Pracujemy już w nowej siedzibie przy ul. Słowackiego 7.

ZAPRASZAMY!

Lilla Jedut
Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Lubartowie