Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF,DOC,DOCX, ODT nie są w pełni cyfrowe, większość powstała przed wprowadzeniem ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część materiałów nie posiada audiodeskrypcji.
 • Część zdjęć nie posiadaja opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Krzyżanowska.
 • E-mail: sekretariat@poradnialubartow.pl
 • Telefon: 81 8552268

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie
 • Adres: 21-100 Lubartów
  ul. Słowackiego 7
 • E-mail: jedut@poradnialubartow.pl
 • Telefon: 81 8552268

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia mieści się na I piętrze budynku przy ul. Słowackiego 7.

Wejście do Poradni bezpośrednio z chodnika.

Na parterze po prawej stronie jest winda osobowa.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma platformy przyschodowej.

Pomieszczenia i korytarze Poradni są dostępne dla osób na wózkach.

W Poradni jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono  4 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Jest możliwość wejścia na teren placówki osoby niepełnosprawnej wraz psem asystującym pod warunkiem  posiadania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż.