Prowadzimy następujące zajęcia z uczniami na terenie szkół lub Poradni:

  • badania przesiewowe:

– funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci 6-letnich

– badania logopedyczne

– badania programem „Słyszę” i „Widzę”

  • Logopedyczny Program Profilaktyczny dla dzieci 4-5 letnich.
  • zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej, kl. I gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych;
  • programy profilaktyczne:

– „Zły dotyk”

– „Cyberprzemoc”

– „Media-wróg czy przyjaciel”

– „Alkohol kradnie wolność”

– „Przełącz się na wartości – program psychoprofilaktyczny dla uczniów gimnazjum jako wspomaganie rozwoju wartości jako alternatywa uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych”

 

  • programy psychoedukacyjne:

– Program wspierania rozwoju emocjonalnego u dzieci w wieku przedszkolnym.”

–  „Trening umiejętności społecznych – kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów – warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów kl. IV-VI i gimnazjum”

– „Rola wartości w tworzeniu relacji z drugim człowiekiem” – dla uczniów gimnazjum

– „Czy znam zakres własnej tolerancji?”

– „Potrafię sobie radzić ze stresem – dbam o swoje zdrowie”. Program psychoedukacyjny promujący zdrowy styl życia dla uczniów gimnazjum.

– „Wartości w życiu codziennym i społecznym” – dla uczniów z kl. IV-VI

– „Jak sobie radzić ze stresem przed klasówką?”

– „Co zrobić aby polubić naukę – czyli jak się motywować.”

– „Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zdolnych.”

– „Efektywne techniki uczenia się.”

–  Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu dla gimnazjalistów w oparciu o program „Preferencje i wybory…”

– Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w oparciu o program „Świadomie planuję własną karierę zawodową.”

– prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uczniów potrzebujących wsparcia w dokonywaniu wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia w szkołach;

– współpraca ze Szkolnymi Ośrodkami Karier

– „Planowanie kariery zawodowej w oparciu o świadomość własnej hierarchii wartości” – zajęcia realizowane na terenie Poradni

– punkty konsultacyjne z psychologiem na terenie szkół

– interwencje kryzysowe;

– „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych – rozwiązywanie konfliktów w klasie – warsztaty interwencyjno-psychoedukacyjne.”

– „Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej i trudnościami w adaptacji.” (warsztaty prowadzone są na terenie poradni)

– „Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe dla uczniów z trudnościami w adaptacji.” (warsztaty prowadzone są na terenie poradni)

 

Wspomagamy nauczycieli w zakresie:

– Programowania pracy oraz tworzenia i prowadzenia zespołów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach zgłaszających chęć współpracy z poradnią.

– Konsultacji w poradni dla nauczycieli pracujących z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej.

– Indywidualnych konsultacji w poradni dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.

 

Nauczyciele mogą skorzystać ze szkoleń i prelekcji dla Rad Pedagogicznych:

– Wspomaganie umiejętności wychowawczych nauczycieli w szkołach.

– „Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych”

– „Indywidualizacja procesu kształcenia”

– „Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w nauce”

– „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

– „Szkolenie z zakresu efektywnych technik uczenia się”

– „ Jak pracować z dziećmi zdolnymi”

– „Gotowość dzieci do podjęcia nauki w kl. I”

– „Diagnoza ryzyka dysleksji”

– „Jak pracować z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji”

– „Praca z uczniem przejawiającym trudne zachowania”,

– Pogadanki dla nauczycieli przedszkoli i klas „0” na terenie Poradni i dla Rad Pedagogicznych na terenie placówek:

a) „Wczesna interwencja logopedyczna”

b) „Jak wywoływać i ćwiczyć głoski szumiące w szkole i w domu”

– Indywidualne konsultacje dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i psychologów oraz logopedów prowadzone na terenie Poradni.

– Interwencje kryzysowe.