Rodzaje dysfunkcji i zaburzeń emocjonalnych będących podstawą przyjęcia na terapię psychologiczną:

– moczenie nocne i dzienne, zaburzenia wydalania;

– nerwice i fobie;

– zaburzenia depresyjne i lękowe;

– nadpobudliwość psychoruchowa;

– zahamowanie emocjonalne;

– jąkanie się na tle emocjonalnym;

– trudności wychowawcze;

– zaburzenia odżywiania;

– zaburzenia psychosomatyczne;

– sytuacje kryzysowe;

– inne.

W zależności od rozpoznanego problemu, zakwalifikowane osoby uczestniczą w terapii indywidualnej, grupowej bądź     w terapii rodzin.

 

Procedura kwalifikacji do terapii:

1) Na terapię psychologiczną kwalifikowane są dzieci, młodzież, rodzice (lub całe rodziny) po zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb, zaburzonych sfer, występujących problemów.

2) Przyjęcie dzieci na terapię odbywa się po wyrażeniu zgody przez rodzica oraz złożeniu wniosku.

3) Rodzic zapoznawany jest z programem i kontraktem terapeutycznym, które musi zaakceptować.

4) Uczestnictwo w terapii jest dobrowolne i nieodpłatne.

5) Warunkiem uczestnictwa w terapii jest bezwzględne przestrzeganie kontraktu terapeutycznego.