Na terapię pedagogiczną przyjmowane są dzieci i młodzież zgłaszane przez rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracowników poradni.

1) Uczniowie kwalifikowani są w wyniku przeprowadzonej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej i stwierdzenia specyficznych trudności w uczeniu się, uniemożliwiających uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

2) Zaburzenia rozwojowe, które kwalifikują do uczestnictwa w terapii pedagogicznej to:

– opóźnienia w rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych,

– trudności w nauce czytania i pisania o charakterze dyslektycznym.

3) Celem terapii pedagogicznej jest zlikwidowanie opóźnień w uzyskiwaniu osiągnięć edukacyjnych, ich złagodzenie bądź wyeliminowanie.

4) Program pracy terapeutycznej opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka w zależności od charakteru zaburzeń rozwojowych.

Praca terapeutyczna jest dokumentowana.

5)  Zajęcia terapeutyczne prowadzone są systematycznie (najczęściej cotygodniowo), a terminy zajęć są stałe, uzgadniane z uczniem i rodzicami.

6) Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje dzieciom i młodzieży, nie mającym zapewnionej pomocy pedagogicznej w szkole.

7) Uczestnictwo w terapii pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne, prowadzone za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.