Na terapię logopedyczną przyjmowane są dzieci i młodzież zgłoszone przez rodziców (opiekunów prawnych), pracowników oświaty lub zgłaszające się samodzielnie do poradni (w przypadku ucznia pełnoletniego).

1) Dzieci kwalifikowane są na terapię logopedyczną w wyniku przeprowadzonego badania logopedycznego w poradni     (lub szkole) i stwierdzenia występowania wady wymowy.

2) Zaburzenia mowy kwalifikujące na terapię logopedyczną to:

– opóźnienie rozwoju mowy

– niepłynność mówienia

– zaburzenia dyslaliczne

– zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem struktur korowych i podkorowych

3) Terminy ćwiczeń ustalane są z wizyty na wizytę lub telefonicznie.

Częstotliwość ćwiczeń zależy od rodzaju zaburzenia i indywidualnych potrzeb dziecka.

4) Pierwszeństwo w przyjęciu na terapię logopedyczną przysługuje dzieciom nie mającym zapewnionej opieki logopedycznej na terenie placówki oświatowej do której uczęszczają.

5) Dzieci ze specyficznymi trudnościami kierowane są do specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych:

– dla dzieci z wadą słuchu

– dla dzieci z rozszczepem podniebienia

– dla dzieci afatycznych.

6) Terapia logopedyczna prowadzona jest za zgodą rodziców i opiekunów dziecka, a uczestnictwo w terapii jest dobrowolne i nieodpłatne.

7) Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność rozumiana jest jako przerwanie terapii, prowadzący może na to miejsce przyjąć następną osobę.