Na terenie Poradni prowadzimy grupowe zajęcia socjoterapeutyczne:

 

Dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi prowadzone na terenie poradni:

 • dla dzieci szkół podstawowych: grupy dzieci z klas II – III lub IV – V,
 • zajęcia przeznaczone dla dzieci przejawiających trudności adaptacyjne w szkole,
 • zajęcia przewidziane na dwa semestry roku szkolnego (około 17 zajęć w semestrze, jedna godzinę zegarowa w tygodniu).

Cele:

 • poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci w grupie szkolnej,
 • nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach trudnych poprzez stosowanie  aprobowanych społecznie zachowań,
 • nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się i rozwiązywania problemów w różnych sytuacjach społecznych,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości.

 

Dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi– „Trening Komunikacji”:

skierowany do dzieci kl. IV-V szkoły podstawowej z następującymi trudnościami:

 • zachowania agresywne;
 • postawy lękowe;
 • trudności w nawiązaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji z innymi dziećmi;
 • nieprzestrzeganie norm klasowych i szkolnych, łamanie zasad społecznych;
 • brak pewności siebie i wiary we własne możliwości, obniżone poczucie własnej wartości;

 

 Cele:

 1. poprawa emocjonalnego funkcjonowania dzieci;
 2. poprawa społecznego funkcjonowania dzieci;
 3. nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się i rozwiązywania problemów w różnych sytuacjach społecznych;