Nauczyciele mogą skorzystać  z prowadzonych na terenie szkół warsztatów na temat:

–  „Wspomaganie umiejętności wychowawczych nauczycieli”,

– „Praca z uczniem przejawiającym trudne zachowania”.

 

Wspieramy nauczycieli w zakresie szkoleń i prelekcji dla Rad Pedagogicznych na temat:

– „Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych”,

– „Indywidualizacja procesu kształcenia”,

– „Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w nauce?”,

– „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,

– „Edukacja włączająca w praktyce-uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej”,

– „Szkolenie z zakresu efektywnych technik uczenia się”,

– „Jak pracować z dziećmi zdolnymi?”,

– „Gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej”,

– „Diagnoza ryzyka dysleksji”,

– „Jak pracować z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji?”.

 

Ponadto prowadzimy:

interwencje kryzysowe,

indywidualne konsultacje dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i psychologów oraz logopedów na terenie Poradni,

sieci współpracy psychologów, pedagogów i logopedów ze szkół i innych placówek oświatowych powiatu lubartowskiego.